PL EN

Termin: 26.10, g. 12.00-18.30

Miejsce: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Kuratorka: Iwona Bińkowska


Tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury skupia się na haśle „WROCŁAW – MIASTO W ZIELENI”. Wybór tematyki wiąże się z coraz częściej deklarowaną potrzebą dyskusji wokół komfortu życia w mieście. Obecność NATURY i SZTUKI w otaczającej nas przestrzeni prywatnej i publicznej ma olbrzymi wpływ na ten właśnie wymiar naszego życia. Tak zwaną ZIELEŃ postrzegamy z bardzo różnych perspektyw: poprzez skalę, funkcję, wartość artystyczną i przyrodniczą. Jest to na przykład pojedynczy okaz drzewa, jak samotnie rosnący w betonowej pustyni pomnik przyrody – dąb „Przewodnik”, ale także wielohektarowe pola irygacyjne. Skrajnie odmienny jest udział człowieka – jako artysta tworzy ogrody i parki, ale na czym innym polega jego rola w pielęgnacji obszarów chronionych Natura 2000. W swoich funkcjach diametralnie różnią się ekstensywne ogrody na dachach, niewielkie podwórka przy domach mieszkalnych czy wielokilometrowej długości promenady wzdłuż rzek i grobli. Składnikiem zieleni są także ogrody działkowe budzące coraz większe zainteresowanie wśród spragnionych własnej grządki i rabatki mieszkańców betonowych klatek współczesnych osiedli. A jednak wszystkie te skrajności znajdują wspólny mianownik w nieromantycznym, ale bardzo przydatnym terminie „teren zieleni”. Niezależnie od stopnia zurbanizowania i antropogeniczności poszczególnych części Wrocławia nie mamy wątpliwości, że warto kształtować tereny zieleni jako żywy organizm, który wymaga od nas dużej wiedzy, wrażliwości i pokory.


Z tej wieloaspektowości ZIELENI wynika zaproszenie do udziału w festiwalu przedstawicieli wielu środowisk i zawodów. Najbardziej widoczne jest to w planowanym seminarium, w którym wezmą udział z jednej strony przyrodnicy, badacze fauny i flory oraz ekolodzy, z drugiej zaś – projektanci specjalizujący się w zakładaniu nowych lub rewaloryzacji i rewitalizacji dawnych terenów zieleni. Wśród dyskutantów nie może zabraknąć także przedstawicieli środowisk urzędników miejskich, których decyzje zawsze odciskały swoje piętno na funkcjonowaniu i wyglądzie Wrocławia. Także dzisiaj do nich należy dbałość o urbanistyczny, ale jednocześnie zrównoważony rozwój miasta, uwzględniający ochronę przyrody. Perspektywa historyczna seminarium: WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO pozwoli wskazać zjawiska krótkotrwałe i ulotne, ale także te niezmienne, pomimo upływającego czasu i różnorodności nurtów artystycznych, społecznych czy przyrodniczych. Seminarium i debata stworzą możliwość oceny obecnego stanu KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO i charakterystyki przewidywanych kierunków zmian.


Prócz seminarium organizatorzy DoFy 2017 zapraszają do udziału we wszystkich festiwalowych spotkaniach i dyskusjach, ale przede wszystkim w wycieczkach po wrocławskich ogrodach, parkach i promenadach zatopionych w jesiennych barwach. Realnego, zmysłowego kontaktu z nimi nie zastąpią bowiem żadne rozważania teoretyczne.


HARMONOGRAM:


12.00-12.15

Rozpoczęcie, słowo wstępne:

mgr inż. arch. Daria Kieżun, dyrektor programowy DoFA, prezes SARP O/Wrocław

dr inż. arch. Maciej Hawrylak, dyrektor generalny DoFA, członek Zarządu Głównego SARP

dr Iwona Bińkowska, historyk sztuki, Uniwersytet Wrocławski, kuratorka seminarium


12.20-12.40

Wykład wprowadzający:

„Planowanie zieleni z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze – sposób wzmocnienia rezyliencji miejskiej”, mgr inż. arch. Aldo Vargas-Tetmajer, koordynator Krajowego Punktu kontaktowego URBACT, Związek Miast Polskich


PANEL 1 – WCZORAJ

12.45-12.55

Główne kierunki kształtowania systemu zieleni miejskiej we Wrocławiu, przegląd historyczny”, dr Iwona Bińkowska, historyk sztuki, Uniwersytet Wrocławski

13.00-13.10

„Walory przyrodnicze i kompozycyjne oraz potencjał rekreacyjny historycznych terenów kształtowanej zieleni Wrocławia”, dr Elżbieta Szopińska, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu / dr inż. arch. Justyna Rubaszek, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

13.15-13.25

„Problemy dawnych ogrodów przy rezydencjach. Leśnica – Osobowice – Pawłowice – Świniary”, dr inż. Justyna Jaworek, architekt krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13.30-13.40

„Promenada Krzycka”, Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia

13.45-14.05

pytania, podsumowanie panelu

14.10-14.30

przerwa kawowa


PANEL 2 – DZIŚ

14.35-14.45

„Kształtowanie sytemu zieleni miejskiej w ramach działalności ZZM”, Krzysztof Działa, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

14.50-15.00

„Możliwości kształtowania systemu przyrodniczego Wrocławia w oparciu o sieć dolin rzecznych”, dr Piotr Reda, biolog, architekt krajobrazu, prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

15.05-15.15

„#zielone WBO”, Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

15.20-15.30

„Ogrodnictwo społeczne jako strategia rewitalizacji obszarów zdegradowanych”, mgr inż. arch. Ewa Nowak, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

15.35-15.45

„Strategie i standardy kształtowania zielonej infrastruktury miasta – przykłady wybranych działań”, dr inż. arch. Justyna Rubaszek, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu / dr Elżbieta Szopińska, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

15.50-16.00

„Rewaloryzacja terenów modernistycznego osiedla WUWA – teoria i praktyka”, mgr inż. Dominika Krop- -Andrzejczuk, architekt krajobrazu, dendrolog, Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA

16.05-16.25

pytania i podsumowanie panelu

16.30-16.50

przerwa kawowa


PANEL 3 – JUTRO

16.55-17.05

„Zielone miasta jutra – hit czy mit?”, dr inż. arch. Anna Bać, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

17.10-17.20

„Marzenia o zielonym mieście a twarda rzeczywistość prognoz klimatycznych”, prof. dr hab. Krzysztof Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

17.25-17.35

„Zieleń miejska a problem inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia”, dr Zygmunt Dajdok, Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego

17.40-17.50

"Wrocławskie recepty na zieleń – inspiracje dla przyszłości", prof. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

17.55-18.05

„Osiedla w zieleni. Lekcje z Analizy Funkcjonalnej Osiedli Wrocławia”, dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich

18.10-18.30

pytania, podsumowanie, zakończenie seminarium