PL EN

Aktualności

AKU.URA MIASTA - konkurs studialny - zmiana nr1 treści Regulaminu


Wrocław, 18 marca 2019

ZMIANA NR1 DO REGULAMINU KONKURSU STUDIALNEGO

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż

ulicy Małachowskiego we Wrocławiu

1.

W skład Sądu Konkursowego został powołany Jacek Mól zamiast - Moniki Pec-Święcickiej,

reprezentujący Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Punkt 6.1 Rozdziału I Regulaminu otrzymuje brzmienie:

W skład Sądu Konkursowego powołanego przez Organizatora wchodzą następujące osoby:

- Agata Chmielowska Miejski Konserwator Zabytków

- Piotr Fokczyński Architekt Miasta Wrocławia

- Maciej Hawrylak SARP O/Wrocław - Referent

- Dariusz Herman SARP O/Koszalin - Przewodniczący

- Daria Kieżun SARP O/Wrocław

- Marta Mnich SARP O/Wrocław

- Jacek Mól Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

- Artur Rostocki Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k.

- Anna Sroczyńska Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia

- Mikołaj Smoleński SARP O/Wrocław

- Bartłomiej Świerczewski Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

- Beata Urbanowicz Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia

- Marek Wiśniewski SARP O/Wrocław”

2.

W Punkcie 7 Rozdziału I dodano Pkt 7.6 i Pkt 7.7

Pkt 7.6 Podmioty wymienione w punkcie 7.1. mogą:

- samodzielnie brać udział w konkursie

- wspólnie brać udział w konkursie

Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

Pkt 7.7 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt.8. Regulaminu. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników.

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie po ustanowieniu pełnomocnika, załączają do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 1a.

Uwaga: Wszyscy członkowie zespołu autorskiego wypełniają załącznik nr 3 - zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).”

3.

W związku z powyższym Pkt 8 Uzupełniono o ppkt d) o załączeniu pełnomocnictwa oraz uzupełniono ppkt c) o zapis, że załącznik nr 3 nie dotyczy pomiotów prawnych. Otrzymują one brzmienie:

c) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (dotyczy zarówno Uczestników indywidualnych, osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, jak i członków zespołów projektowych wymienionych w opracowaniu, nie dotyczy pomiotów prawnych ) – Załącznik nr 3

d) Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział – Załącznik 1a

4.

Zmienia się następujący zapis Pkt 12.7 na następujący aktualny:

12.7 Część identyfikacyjną należy przygotować w postaci zamkniętej koperty zawierającej kartę identyfikacyjną Uczestnika lub Uczestników oraz płytę CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej.

Część identyfikacyjną należy przygotować w postaci zamkniętej koperty zawierającej kartę identyfikacyjną Uczestnika lub Uczestników. Płytę CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej zawrzeć w osobnej kopercie.”

Analogicznie zmieniono Pkt 12.12 dotyczący oznakowania osobnej koperty z płytą CD:

12.12 Na części graficznej, opisowej oraz na zamkniętej kopercie z kartą identyfikacyjną i płytą CD należy umieścić wyłącznie sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą. Na części graficznej, opisowej oraz na zamkniętej kopercie z kartą identyfikacyjną oraz na osobnej kopercie z płytą CD należy umieścić wyłącznie sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą.”

5.

W Rozdziale II uzupełniono spis załączników o pkt 1.5:

1.5 Załącznik nr 1a – wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie”

6.

Wzór załącznika nr 1a - pełnomocnictwa dodano na ostatniej stronie.

7.

Zaktualizowany, ujednolicony Regulamin załączono na stronie SARP Wrocław.

(-) sekretarz Sylwia Sikora