PL EN

Aktualności

Konkurs Mieszkanie Plus - ul. Zatorska i Odolanowska we W-wiu - WYNIKI

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu


W dniu 30 kwietnia 2020 Sąd konkursowy obradujący w składzie:


Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego;

Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referent ze strony PFR Nieruchomości;

Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości;

Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości;

Natalia Golis, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;

Piotr Fokczyński, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;

Zbigniew Maćków, Architekt, Sędzia OW SARP;

Marcin Major, Architekt, Sędzia OW SARP;

Monika Niewczas, Sędzia ze strony PHN S.A.;

Anna Suchodolska, Sędzia ze strony PHN S.A.

Radosław Kowalewski, Architekt, Sędzia ze strony PHN S.A.;

Rafał Mroczkowski, Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

oraz Eksperci powołani przez Organizatora:

Monika Kozłowska-Święconek – ekspert ze strony Miasta Wrocław

Adam Grehl – ekspert PFR Nieruchomości

Anna Więckowska – ekspert PFR Nieruchomości


przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:


I NAGRODA ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI w wysokości 40 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnika Konkursu: BE DDJM Architekci Sp. z o.o.

ul. Św. Jana 12 31-018 Kraków (Praca konkursowa 03)

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA I NAGRODĘ

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wyjątkowej przestrzeni zamieszkiwania, przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności, przestrzeni silnych, wspierających się społeczności lokalnych. Szczególną wagę nadano budowaniu tożsamości lokalnych. Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy grupami zabudowy, zapewnia najbardziej efektywny dostęp do tych przestrzeni dla wszystkich mieszkańców. System zielonych przestrzeni publicznych w sposób najbardziej czytelny zapewnia oczekiwany przez Organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską. Przestrzenie publiczne oraz koncepcja placów ze ścianami i atraktorami – usługami najskuteczniej wytworzy spójną i dostępną strefę przestrzeni publicznej osiedla integrującą mieszkańców, umożliwiającą spotkania i aktywizację społeczną. Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów. Grupy zabudowy z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami placów i ulic oraz zorganizowanymi tam usługami, a także zielone przestrzenie rekreacyjne pomiędzy tymi grupami najbardziej przekonująco realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla.

Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sposób konsekwentny i efektywny, w układzie urbanistycznym, odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego.

Grupy zabudowy rozdzielone zielonymi klinami przestrzeni rekreacyjnych swoją kompozycją, balansem między kubaturą, a wolną od zabudowy przestrzenią zieleni stanowią niewymuszony znak w przestrzeni wjazdu do miasta.

Propozycję układu grup zabudowy oplatanych zieloną przestrzenią publiczną oceniono jako najbardziej dostępną dla ruchu pieszego i rowerowego. Układ urbanistyczny, w sposób szczególny, odwołuje się do planowanych miejskich rozwiązań komunikacyjnych. Zaproponowano i zaakcentowano istotę „związania” projektowanego obszaru z przystankiem kolejowym. Propozycja zwartych „gniazd” umożliwia wyjątkowo efektywne rozwiązania komunikacyjne, ograniczając wewnętrzny ruch samochodów.

Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. Oczekiwane przez Organizatora, wielkości PUM zostały uzyskane. Średnia wielkość mieszkania, proponowana struktura mieszkań i liczba mieszkań zgodna z oczekiwaniami Organizatora.

UWAGA: Zalecenia do pracy konkursowej która otrzymała I Nagrodę zostaną sformułowane do dnia 18 maja 2020r. ze względu na skomplikowaną materię zakresu pracy konkursowej i ilość zainteresowanych w procesie administracyjno-inwestycyjnym.


II NAGRODA w wysokości 15 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnik Konkursu: Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.

ul. Berezyńska 25 03-908 Warszawa (Praca konkursowa 04)

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA II NAGRODĘ

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wysokiej jakości zamieszkiwania, przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności, Istotę budowania tożsamości lokalnych ciekawie kształtuje się wyrazem architektonicznym, budową placów, skwerów i zielonych przestrzeni rekreacyjnych. Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy dość rozproszonymi grupami zabudowy, zapewnia efektywny dostęp do tych przestrzeni dla większości mieszkańców. System zielonych przestrzeni publicznych, placów i skwerów w sposób czytelny zapewnia oczekiwany przez Organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską. Przestrzenie publiczne, place i skwery z usługami mogą skutecznie wytworzyć spójną i dostępną strefę przestrzeni publicznej osiedla integrującą mieszkańców, umożliwiającą spotkania i aktywizację społeczną. Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów.

Grupy zabudowy z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami placów i ulic oraz zorganizowanymi tam usługami, a także zielone przestrzenie rekreacyjne pomiędzy tymi grupami przekonująco realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla.

Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sposób ciekawy, ale nie w pełni konsekwentny, odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego.

Kompozycja zabudowy, może stanowić interesujący znak w przestrzeni wjazdu do miasta.

Propozycję układu grup zabudowy przedzielonych miejscowo zieloną przestrzenią publiczną, miejscowo układem drogowym, skwerami i placami oceniono jako atrakcyjną pod względem dostępności dla ruchu pieszego i rowerowego. Układ urbanistyczny odwołuje się do planowanych miejskich rozwiązań komunikacyjnych. Propozycja „pętli” dróg wewnętrznych stanowi skuteczne rozwiązanie komunikacyjne, ograniczając wewnętrzny ruch samochodów.

Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. PUM, zgodnie z oczekiwaniem Organizatora, wykazano. Średnia wielkość mieszkania, proponowana struktura mieszkań i liczba mieszkań zgodna z oczekiwaniami Organizatora.


III NAGRODA w wysokości 10 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnik Konkursu: 22Architekci Sp. z o.o.

ul. Jakubowska 14/U1 03-902 Warszawa (Praca konkursowa 02)

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA III NAGRODĘ

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wysokiej jakości zamieszkiwania. Podjęto próbę kształtowania przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności. Istotę budowania tożsamości lokalnych kształtuje się budową placów, skwerów, miejscowo wyrazem architektonicznym. Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy dość rozproszonymi grupami zabudowy, zapewnia dostęp do tych przestrzeni dla większości mieszkańców. System zielonych przestrzeni publicznych, placów i skwerów w sposób czytelny zapewnia oczekiwany przez Organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską. Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów.

Zabudowa równomiernie rozproszona z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami placów i ulic oraz zorganizowanymi tam usługami, a także zielone przestrzenie rekreacyjne pomiędzy tymi grupami realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla.

Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W sposób ciekawy, odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego. Rozproszona zabudowa stanowi poprawny, ciekawy, znak w przestrzeni wjazdu do miasta.

Propozycję układu krzyżujących się zielonych przestrzeni publicznych oceniono jako umiarkowanie atrakcyjną pod względem dostępności dla ruchu pieszego i rowerowego. Wątpliwości budzi nazbyt wyrazisty układ dróg wewnętrznych z pasmami parkingowymi dzielącymi tereny zabudowy na trzy wyraźne części. Układ urbanistyczny odwołuje się do planowanych miejskich rozwiązań komunikacyjnych.

Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. PUM, zgodnie z oczekiwaniem Organizatora, wykazano. Proponowana struktura mieszkań i ich liczba zgodna z oczekiwaniami Organizatora.


WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO

Nazwa Uczestnik Konkursu: B2 Studio Sp. z o. o. Sp. Komandytowa

ul. Wrocławska 37/A 30-011 Kraków (Praca konkursowa 06)

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wysokiej jakości zamieszkiwania. Podjęto próbę kształtowania przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności. Istotę budowania tożsamości lokalnych kształtuje relacja zabudowy do wyrazistego pasma zielonej przestrzeni publicznej. Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy nierównomiernie rozproszonymi grupami zabudowy, zapewnia dostęp do tych przestrzeni dla większości mieszkańców. System przestrzeni publicznych, placów i skwerów w sposób czytelny zapewnia oczekiwany przez Organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską. Usługi zdają się kształtować przestrzenie publiczne w sposób niewystarczający lub niedostosowany do charakteru zabudowy. Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów.

Zabudowa rozproszona z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami ulic oraz usługami mocno skoncentrowanymi przy alei Jana III Sobieskiego , a także zielone przestrzenie rekreacyjne realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla,

Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sposób ciekawy odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego. Zabudowa stanowi bardzo ciekawy znak w przestrzeni wjazdu do miasta. Wątpliwości budzi jego adekwatność do skali i założeń zabudowy mieszkaniowej.

Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. PUM, zgodnie z oczekiwaniem Organizatora, wykazano. Proponowana struktura mieszkań i ich liczba zgodna z oczekiwaniami Organizatora. Praca wymaga niewielkich korekt – średnia wielkość mieszkania.


Informacje o Konkursie oraz więcej plansz nagrodzonych prac: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkurszatorska/


Serdecznie gratulujemy Laureatom