PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 975 Muzeum Książąt Lubomirskich - ogłoszenie zmiany 2


04.01.2018 Wrocław

dot. Dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie

koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu


ZMIANA TREŚĆI REGULAMINU KONKURSU

Zgodnie z treścią Rozdziału I (Postanowienia Ogólne) , pkt. 2.6 Regulaminu dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu , zwanego dalej „Regulaminem”, Organizator wprowadza następujące zmiany w jego treści.


Wykaz zmian:

1. W Rozdziale I (Postanowienia Ogólne) w pkt.4. Terminy zmieniono:

Rozdział I pkt. 4.3. „Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 28.12.2017 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Rynek Ratusz 25

50-101 Wrocław

(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

O wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni do dnia 15.01.2018 r.


Rozdział I pkt. 4.5.

„Opracowania studialne (Etap I Konkursu) składać należy do dnia 06.03.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Rynek Ratusz 25

50-101 Wrocław

(godziny pracy od 10.00 do 16.00)”


Rozdział I pkt. 4.8.

„Prace konkursowe (Etap II Konkursu) składać należy do dnia 07.05.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Rynek Ratusz 25

50-101 Wrocław

(godziny pracy od 10.00 do 16.00)”


2. W Rozdziale III (WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU W CELU DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE )

zmieniono termin zaproszenia/dopuszczenia do udziału w konkursie

Rozdział III, pkt. 4.3. otrzymuje brzmienie:

„Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania uczestnictwa w konkursie najpóźniej do dnia 15.01.2018 r.


3. W Rozdziale IV (ETAP I KONKURSU - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH )

zmieniono termin składania opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

Rozdział IV, pkt. 3.1. otrzymuje brzmienie:

Kompletne opracowania studialne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2018 r. do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia opracowania studialnego (Załącznik nr 4 do Regulaminu) na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

Rynek Ratusz 25

50-101 Wrocław

(godziny pracy od 10.00 do 16.00)


4. W Rozdziale VI (ETAP II KONKURSU - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH ) zmieniono termin składania prac konkursowych Etapu II

Rozdział VI, pkt. 3.1. otrzymuje brzmienie:

„Prace konkursowe należy składać w formie graficznej i pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018 r. do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej Etapu II (Załącznik nr 5 do Regulaminu) na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Rynek Ratusz 25

50-101 Wrocław

(godziny pracy od 10.00 do 16.00)”