PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 975 Muzeum Książąt Lubomirskich - ogłoszenie zmiany 4

14.02.2018 Wrocław

dot. Dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie

koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

ZMIANA TREŚĆI REGULAMINU KONKURSU

Zgodnie z treścią Rozdziału I (Postanowienia Ogólne) , pkt. 2.6 Regulaminu dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu , zwanego dalej „Regulaminem”, Organizator wprowadza następujące zmiany w jego treści (pogrubiony tekst).

Wykaz zmian:

1. W Rozdziale I (Postanowienia Ogólne) w pkt.4. Terminy zmieniono:

Rozdział I pkt. 4.6.

„Ustalenie wyników Etapu I Konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu tych Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 27.03.2018 r.

Rozdział I pkt. 4.7.

„Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II Konkursu mogą składać pytaniao wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.2. Rozdział I Regulaminu do dnia 06.04.2018 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 12.04.2018 r.

Rozdział I pkt. 4.9.

„Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 22.05.2018 r.

O miejscu i godzinie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.”

2. Rozdział IV ETAP I KONKURSU - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH – doprecyzowano zapisy dot. wizualizacji w pkt 2.2. oraz uzupełniono pkt 2.5

Rozdział IV, pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„PLANSZA 2:

 • Wizualizacja z „lotu ptaka” przedstawiającą w czytelny sposób całość założenia od strony zachodniej wkomponowana w zdjęcie DJI_0016 40x30cm. Wizualizacja w formacie zbliżonym do A3 (dopuszcza się modyfikację załączonego zdjęcia ± 2cm dla szer. i wys.)

 • Schematyczne rzuty wybranych dwóch kondygnacji Muzeum w skali 1: 250 (publiczną - dla zwiedzających i prywatną – magazynowo - techniczną, biurową) przedstawiające w czytelny sposób rozmieszczenie zadanego programu i relacje pomiędzy strefami

 • 1 przekrój budynku Muzeum przedstawiający w czytelny sposób relację pomiędzy strefami funkcjonalnymi w skali 1: 250

 • 2 widoki/wizualizacje z perspektywy człowieka budynku Muzeum prezentujące ogólną formę architektoniczną oraz charakter proponowanych brył - format wizualizacji zbliżonym do A3 (dopuszcza się modyfikację załączonych zdjęć o wymiarach 28x42cm ± 2cm dla szer. i wys.) (narożniki płd.- wsch. – ul. Szewska, Plac Uniwersytecki oraz płd. - zach. ul. Fredry, Plac Uniwersytecki). Wizualizacje umieścić na zdjęciach wskazanych w załączniku nr10d ) „

 • pkt 2.5. uzupełniono o uwagę :

  Uwaga:

  Prosimy nie opisywać liczbą rozpoznawczą plansz wersji elektronicznej

  i pierwszej strony opisu wersji elektronicznej, jedynie zamkniętą kopertę

  z zawartym zapisem na CD/nośniku elektronicznym (liczbą można oznaczyć

  nazwę pliku).

  3. W Rozdziale V (OCENA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH ETAPU I KONKURSU)

  zmieniono termin podania wyników Etapu I Konkursu oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu

  Rozdział V, pkt. 3.1. otrzymuje brzmienie:

  „O wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu i wyborze 6 najlepszych opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu Organizator poinformuje indywidualnie wszystkich Uczestników Konkursu, którzy złożyli Wnioskio dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej: www.ossolineum.pl oraz na stronach internetowych SARP/Wrocławtj.: www.wroclaw.sarp.org.pl

  Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I będzie zawierała jedynie numery opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II nadane przez Uczestników Konkursu oraz ewentualne zalecenia, wskazania, opinie lub/i wytyczne do dalszych prac, będące podsumowaniem Etapu I Konkursu.

  Ustalenie wyników Etapu I Konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu, tych Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 27.03.2018 r.”

  4. Rozdział VI ETAP II KONKURSU - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH – doprecyzowano zapisy dot. wizualizacji w pkt 2.2. oraz uzupełniono pkt 2.5 o uwagę.

  w pkt.2.2.:

  PLANSZE 1 - 2:

 • Koncepcję planu zagospodarowania terenu opracowania konkursowegowraz z układem komunikacyjnym oraz kołnierzem urbanistycznym min. 30 m wykonaną na mapie stanowiącej Załączniku nr 10b do Regulaminu – skala 1: 500;

 • rozwinięcie wszystkich elewacji budynku w skali 1: 250 ukazujące relacje przestrzenne zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych;

 • Schemat ideowy wyjaśniający założenia koncepcji zagospodarowania terenu;

 • Wizualizację z „lotu ptaka” przedstawiającą w czytelny sposób całość założenia od strony zachodniej; wizualizacja wkomponowana w zdjęcie DJI_0016 o wym. 40x30cm. Wizualizacja w formacie minimum zbliżonym do A3 (dopuszcza się modyfikację załączonego zdjęcia ± 2cm dla szer. i wys.)

 • PLANSZA 3:

 • 2 wizualizacje z perspektywy człowieka prezentujące rozwiązania architektoniczne - format wizualizacji minimum zbliżonym do A3 (dopuszcza się modyfikację załączonych zdjęć o wym. 28x42cm ± 2cm dla szer. i wys.)

 • wizualizacja prezentująca wnętrze holu wejściowego - format wizualizacji min A3;

 • koncepcja ekspozycja Panoramy Dawnego Lwowa (element wystawy stałej)”

 • pkt 2.5. uzupełniono o uwagę :

  Uwaga:

  Prosimy nie opisywać liczbą rozpoznawczą plansz wersji elektronicznej

  i pierwszej strony opisu wersji elektronicznej, jedynie zamkniętą kopertę

  z zawartym zapisem na CD/nośniku elektronicznym (liczbą można oznaczyć

  nazwę pliku).

  5. W Rozdziale VIII (NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU) zmieniono termin ogłoszenia wyników konkursu

  Rozdział VIII, pkt. 2.1. otrzymuje brzmienie: „Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 22.05.2018 r. O miejscu i godzinie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.”

  6. W Rozdziale X ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU ORAZ MATERIAŁY DO KONKURSU uzupełniono listę załączników, dodano:

  Załącznik nr 10g – Wizualizacje budynku sąsiedniego

  Załącznik nr 10h – Badania archeologiczne”


  Aktualny Regulamin z dnia 14.02.18


  wykaz zmian w pliku

  wszystkie materiały konkursowe: