PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 975 Muzeum Książąt Lubomirskich - ogłoszenie zmiany 5

17.04.2018 Wrocław

dot. Dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie

koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

ZMIANA TREŚĆI REGULAMINU KONKURSU

Zgodnie z treścią Rozdziału I (Postanowienia Ogólne) , pkt. 2.6 Regulaminu dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu , zwanego dalej „Regulaminem”, Organizator wprowadza następujące zmiany w jego treści (pogrubiony tekst).

Wykaz zmian:

1. W Rozdziale I (Postanowienia Ogólne) w pkt.4. Terminy zmieniono:

Rozdział I pkt. 4.8.

Prace konkursowe (Etap II Konkursu) składać należy do dnia 10.05.2018 r.do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Rynek Ratusz 25

50-101 Wrocław

(godziny pracy od 10.00 do 16.00)”

2. W Rozdziale VI ETAP II KONKURSU - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH – zmieniono zapisy

w pkt.2.2.: „Część graficzna – plansze

Część graficzna (plansze) powinna zawierać:

PLANSZE 1 – 4 w układzie poziomym:

 • Koncepcję planu zagospodarowania terenu opracowania konkursowegowraz z układem komunikacyjnym oraz kołnierzem urbanistycznym min. 30 m wykonaną na mapie stanowiącej Załączniku nr 10b do Regulaminu – skala

 • 1: 500; (obowiązkowe)

 • rozwinięcie wszystkich elewacji budynku w skali 1: 250 ukazujące relacje przestrzenne zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych; (obowiązkowe)

 • Schemat ideowy wyjaśniający założenia koncepcji zagospodarowania terenu; (nieobowiązkowe)

 • Wizualizację z „lotu ptaka” przedstawiającą w czytelny sposób całość założenia od strony zachodniej; wizualizacja wkomponowana w zdjęcie DJI_0016 o wymiarach 40x30cm. Wizualizacja w formacie minimum zbliżonym do A3 (dopuszcza się modyfikację załączonego zdjęcia ± 2cm dla szer. i wys.) (nieobowiązkowe)

 • 2 wizualizacje z perspektywy człowieka prezentujące rozwiązania architektoniczne - format wizualizacji minimum zbliżonym do A3 (dopuszcza się modyfikację załączonych zdjęć o wymiarach 28x42cm ± 2cm dla szer. i wys.) (obowiązkowe).

 • wizualizacja prezentująca wnętrze holu wejściowego - format wizualizacji min A3; (obowiązkowe)

 • koncepcja ekspozycja Panoramy Dawnego Lwowa (element wystawy stałej);

 • (obowiązkowe)

 • rzuty kondygnacji (w tym rzut dachu) w skali 1: 250. Dopuszcza się rzuty czarno białe, którym towarzyszą kolorowe diagramy funkcjonalne w małej skali (np. zestawione w pionie). Należy przyjąć kolorystykę oznakowania funkcji (stref) zadaną w tabeli wytycznych użytkownika (załącznik 10a); (obowiązkowe)

 • przynajmniej 2 przekroje; (obowiązkowe)

 • warianty zagospodarowania przestrzeni ekspozycyjnej z uwzględnieniem wystaw czasowych i stałych oraz funkcji dodatkowych; (nieobowiązkowe)

 • dodatkowo obowiązkowe:

 • Fragment lub 1 elewacja 1:100, detal 1:50/1:20 (uwzględniający styk połaci i ściany)

 • Dodatkowo na planszach można umieścić rysunki dodatkowe, schematy, diagramy, opisy oraz kolejne ujęcia z perspektywy, które Uczestnik uznaje za ważne dla przedstawienia rozwiązań projektowych.”

  3. W Rozdziale VI ETAP II KONKURSU - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH – zmieniono zapisy

  w pkt.3.1.:

  Prace konkursowe należy składać w formie graficznej i pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2018 r. do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej Etapu II (Załącznik nr 5 do Regulaminu) na adres:

  Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

  Rynek Ratusz 25, 50-101 Wrocław

  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)”

  4. W Rozdziale VIII (NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU) sprostowano zapis dot. wyróżnień, treść otrzymuje brzmienie:

  1.Nagrody

  1.1 W Konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

  Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 150 000,00 zł. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.”

  sekretarz konkursu

  (-) Sylwia Sikora


  Aktualny Regulamin Konkursu ze zmianą z 17.04.2018