PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 975 Muzeum Książąt Lubomirskich - ogłoszenie zmiany

dot. Dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie

koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu


ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

Zgodnie z treścią Rozdziału I (Postanowienia Ogólne) , pkt. 2.6 Regulaminu dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu , zwanego dalej „Regulaminem”, Organizator wprowadza następujące zmiany w jego treści.

Jednocześnie wydłuża się termin naboru wniosku w ramach konkursu.

Wykaz zmian:

1. W Rozdziale I (Postanowienia Ogólne) , pkt. 5.1 Regulaminu dot. Składu Sądu Konkursowego:uzupełnia treść ppkt . 4) członek SARP, na:

4) Dariusz Herman - Członek (architekt O/SARP Koszalin )

2. W Rozdziale I (Postanowienia Ogólne) zmieniono termin napływania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:

Rozdział I pkt. 4.3. „Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 28.12.2017 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Rynek Ratusz 25

50-101 Wrocław

(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

O wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni do dnia 05.01.2018 r.”

3. W Rozdziale III (WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU W CELU DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE )

zmieniono termin napływania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:

Rozdział III, pkt. 3.4. otrzymuje brzmienie:

Termin składania Wniosków upływa dnia 28.12.2017 o godzinie 15.00 (wiążąca jest data doręczenia)

4. W Rozdziale X (ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU ORAZ MATERIAŁY DO KONKURSU)

Zmieniono nazwę załącznika 10c i dodano nowe załączniki 10 e,10d:

zapis zmian:

Załącznik nr 10c – Wypis i wyrys z rejestru gruntu”

Załącznik nr 10e – Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik nr 10f – badania geologiczne”Aktualny Regulamin konkursu wraz z dodanymi załącznikami 10e i 10f dostępny jest na stronie Organizatora:

https://ossolineum.pl/

oraz

pod adresem:

https://www.dropbox.com/sh/iq8u138yua9ppiz/AAA3CQn6PifIrdfhlBlC0PnXa?dl=0


Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.