PL EN

Aktualności

Wyniki konkursu SARP 967 na rewitalizację rynku w Rawiczu

WYNIKI KONKURSU SARP nr 967

konkurs urbanistyczno-architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu

Dnia 2 sierpnia 2016 jury konkursu obradującego w składzie:

Maciej Hawrylak – sędzia Referent

Celina Pilżys-Kosmatka

Piotr Kostka -vice Przewodniczący

Magdalena Krogulec

Bogusław Wowrzeczka – Przewodniczący

w obecności Sekretarza – Sylwii Sikory

na posiedzeniu konkursu wyłoniło 3 projekty nagrodzone i 2 wyróżnienia honorowe  oraz zdecydowało o dyspozycji kwoty przeznaczonej na nagrody w konkursie w następujący sposób:Praca nr 2 - I NAGRODA - nr ID 949272

w wysokości 20 000 zł

Roman Rutkowski Architekci - Wrocław

Roman Rutkowski, Marta Matynia, Grzegorz Łochnicki


Praca najpełniej odpowiada na postawione w regulaminie konkursu oczekiwania Zamawiającego, w tym przede wszystkim na „uzyskanie możliwie najbardziej uniwersalnej i mobilnej, wspólnej przestrzeni publicznej, pozwalającej na jej różnorodną aranżację w zależności od potrzeb funkcjonalno-użytkowych, pór roku itp.”

Elastyczność i uniwersalność Rynku i Pasażu zapewnia zaprojektowana przez autorów „superposadzka” wykonana ze szlifowanej szarej kostki granitowej wyposażonej w ortogonalny raster charakterystycznych znaczników rozmieszczonych równomiernie w obydwu kierunkach w interwale ok. 2.65 m. Znaczniki które w istocie stanowią „gniazda” do sytuowania różnych elementów wyposażenia instalacyjnego, elementów małej architektury i oświetlenia determinują możliwość zmiennej aranżacji przestrzeni rynkowej i pasażu.

Takie rozwiązanie powoduje, że rawicki Rynek jest przestrzenią elastyczną, w której nie tylko można zlokalizować potrzebny na co dzień parking, ale też zorganizować okolicznościowy jarmark, targowisko, rozgrywki sportowe, koncert itp. Możliwości te pokazali autorzy na prostych, czytelnych schematach.

Interesująco rozwiązane mobilne elementy zieleni i małej architektury ( stal kortenowska) są komplementarne z propozycją „superposadzki” i wzbogacają jej założenia ideowe i estetyczne.

Minimalistyczne rozwiązania przestrzenne i materiałowe pozwoliły na przywrócenie przestrzeni rynkowej i pasażowi historycznej rangi otaczającej te przestrzenie publiczne architektury i docenienie jej wartości historycznej i zabytkowej.

Należy docenić również propozycję mobilnych , zielonych ekranów umożliwiających przesłanianie miejsc postojowych ( o wys. 150 cm)” neutralizujących widok zaparkowanych samochodów”.

W projekcie rozwiązano elastyczny system lokalizacji miejsc postojowych: od wymaganych w warunkach konkursu 196 samochodów, poprzez ich większą liczbę lub ich całkowita eliminację w zależności od potrzeb funkcjonalnych. W każdym przypadku , jak stwierdzają autorzy, „superposadzka” będzie wyglądać tak samo.

Projekt spełnia wymogi konserwatorskie mówiące o konieczności odsłonięcia wszystkich pierzei rynkowych i scalenia przestrzeni rynkowej w jedną wspólną wartość.

Zaletą pracy jest także prostota rozwiązań przestrzeni Pasażu z minimalistycznym wyposażeniem w stałe elementy małej architektury i zieleni ( szpaler niskich drzew).

Autorzy pracy zakładają połączenie rynku i pasażu wygodnym systemem chodników i ścieżek rowerowych z resztą miasta.

W pracy utrzymano istniejąca komunikację północ-południe przechodząca przez Rynek zamieniając pozostałe ulice w przestrzeń pieszą.

Pewnym mankamentem proponowanych rozwiązań może być koszt propozycji - szczególnie wyposażenia w infrastrukturę techniczną „superposadzki” Zaleca się docelowo ponowne przeanalizowanie stopnia „nasycenia” taką infrastrukturą posadzek: w rynku i w pasażu pieszym .

Praca zakłada rozłożenie zamierzeń inwestycyjnych na trzy etapy co w wystarczającym stopniu spełnia wymagania Zamawiajacego.Praca nr 12 - II NAGRODA -nr ID 100710

w wysokości 15 000 zł

Robert Witczak - Radwanice

Praca odpowiada, w sposób prawie doskonały, na zapotrzebowanie miasta proponując płytę runku jako nowy „dywan miejski” dający rozwiązanie o wysokiej jakości kompozycji przestrzennej zapewniającej jednocześnie komfort użytkowania a przede wszystkim kreując nowy wizerunek serca miasta o wysokiej rozpoznawalności wpływając tym samym na wzmocnienie tożsamości miasta.

Elastyczna, spójna i funkcjonalna posadzka utkana na ortogonalnej siatce z wielu ornamentów i wątków ceglanych - jako swoisty „patchwrok” - stanowi dodaną wartość społeczną dla całego miasta. Skromne detale dyskretnie podkreślają ogólne wrażenie harmonii i równowagi między istniejącą przestrzenią rynku i Deptaków a proponowanymi elementami mebli urbanistycznych czy kompozycji zieleni na rynku i Deptakach. Autorzy dzięki zaprojektowaniu nowej posadzki proponują partycypację mieszkańców w formowaniu przestrzeni rynku, polegającą na dokonywaniu wyboru, spośród wielorakiej gamy zaproponowanych w projekcie aktywności - od codziennego użytkowania i wypoczynku poprzez jarmarki, targi czy festyny aż po imprezy masowe i koncerty.

Wątpliwości budzi brak sugestii lokowania miejsc parkingowych na terenie „dywanu” a także niezależne od intencji autorów możliwości uzyskania posadzki zapewniającej wysoką trwałość niezbędną dla tego typu przestrzeni publicznych.


Praca nr 10 - III nagroda – nr ID 911114

w wysokości 5 000 zł

Barbara Jaworska, Marcin Jaworski - Łomianki


Praca we właściwy sposób stara się przywrócić miastu rynek jako przestrzeń publiczną przy ratuszu oraz sam ratusz. W tym celu dzieli posadzkę rynku na część ogólnodostępna, reprezentacyjną, zaznaczoną posadzką według wątku tkackiego z osnową z ciemnego granitu od strony północno-zachodniej oraz część parkingową od strony południowo-wschodniej, w kształcie litery L. Strefy oddzielono buforem rekreacyjnym z zieleni. Punktem kulminacyjnym jest budynek Ratusza.

Dzięki takiemu zabiegowi udało się wydzielić „mały rynek” umożliwiający różne miejskie aktywności - od codziennego użytkowania i wypoczynku poprzez jarmarki, targi czy festyny do imprez masowych i koncertów czy uroczystości państwowych.

W oczach Sądu Konkursowego nie znalazło jednak uznania oddzielenie nowo wykreowanej ogólnej przestrzeni od pierzei zachodniej rynku przez wyraźnie zaznaczoną jezdnię, brak pomysłu na kontynuację posadzki w wątku tkackim na ulicach przecinających pasaż po obydwu stronach rynku (wschodniej i zachodniej). Również wytyczony sztywno parking, także bez kontynuacji posadzki w opinii Jury będzie rozbijał spójność całego rynku bez żadnych możliwości elastycznego dopasowania się do różnych, proponowanych przez autorów imprez miejskich.


Praca nr 5 - WYRÓŻNIENIE honorowe nr ID 220308

BE2 STUDIO Justyna Bekier - Warszawa

Justyna Bekier, Monika Niezabitowska, Alejandro Piqueras Cogollo


Wyróżnienie przyznano za konsekwentnie przeprowadzoną ekologiczną koncepcję rozwiązania przestrzeni publicznych polegającą na : eliminacji ruchu kołowego i parkingów z przestrzeni Centrum i zastąpienie go komunikacją pieszą i rowerową, stworzenie w rynku i przylegających ulicach zielonej przestrzeni rekreacyjnej.

W założeniach autorów rynek i wychodzące z niego ulice to docelowo obszar całkowicie wolny od samochodów.

W ocenie sędziów zaproponowane rozwiązanie zieleni wysokiej, stanowiącej najważniejszy element wypełniający przestrzeń rynku ( wysoki baldachim z drzew ) jak i przyległych ulic, dezintegruje przestrzeń miejską przesłaniając pierzeje rynku i ulic.

Interesującym elementem w proponowanym w rozwiązaniu jest system mobilnych modułów sześciokątnych , które stanowią system małej architektury ( siedzisko, strefę zieleni, zbiornik wodny, piaskownicę, scenę lub element stoiska targowego) scalający formalnie całą przestrzeń publiczną .

Malowanie zieloną farbą nawierzchni ulic, aczkolwiek wydaje się być zabiegiem artystycznie interesującym, jednakże w ocenie sędziów, sprzecznym z obowiązująca dla miasta doktryną konserwatorską.


Praca nr 11 - WYRÓŻNIENIE honorowe nr ID 384036

Wiesław Michałek "Studio projektowe i wzorcownia Narada" -Kraków


Wyróżnienie przyznano za ciekawy i konsekwentnie zrealizowany pomysł wypełniania rynku elementami przestrzennymi „kubikami” zbliżonymi formalnie a różnymi materiałowo i kolorystycznie co pozwala na dużą swobodę realizacji, choć wątpliwości budzi organizacja przestrzeni i proponowane detale. Sad konkursowy dostrzega także ciekawą propozycję liniowego zegara z wektorem czasu w postaci rzeźby niedźwiedzia jako symbolu miasta Rawicza.


LINK DO PRAC KONKURSOWYCH

PROTOKÓŁ I OGŁOSZENIE O WYNIKACH