PL EN

Aktualności

XX edycja konkursu POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

XX EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

za najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej


Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 20. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2015 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

· obiektów budownictwa ogólnego,

· obiektów budownictwa przemysłowego,

· obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

· oddziały SARP,

· oddziały PZITB,

· pracownie, biura projektów,

· Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie winno zawierać:

 • zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
 • opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu formatu A-4
 • składu zespołu autorskiego
 • materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
 •  - 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli)

  -  rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do Konkursu Polski Cement w Architekturze,

  - dane kontaktowe zgłaszającego.

  Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 3 października 2016 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu oraz autorach zdjęć z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

  Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, do dnia 16 września 2016 r. do godz. 16:00.

  Pytania proszę kierować na adres: sarp@sarp.org.pl


  Załączniki